Om Dansk Forening for Arbejdsret

Foreningen blev dannet 11. oktober 1989 med det formål:

  • at virke for fremme af kendskabet til og udviklingen af den individuelle og kollektive arbejdsret
  • at virke for forståelsen imellem jurister og andre med særlig tilknytning til eller interesse for arbejdsret i Danmark og i udlandet
  • at udgive publikationer af arbejdsretlig interesse

Som personligt medlem kan optages enhver, der har eksamen som cand.jur. eller cand.merc.jur. eller en tilsvarende udenlandsk eksamen, der er eller har været valgt som ordinær dommer eller suppleant i Arbejdsretten, Tjenestemandsretten eller Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, der er eller har været forligsmand eller mæglingsmand i Forligsinstitutionen, der er eller har været udpeget som sø- eller handelskyndig dommer ved Sø- og Handelsretten, samt enhver, der i øvrigt efter bestyrelsens skøn har kvalificeret sig inden for arbejdsretten.

Kontingent for personlige medlemmer andrager 250 kr. om året.

Organisationer, virksomheder m.fl. der ønsker fremsendt en samlet kontingentopkrævning kan meddele sekretariatet dette.

Foreningen har knap 1100 medlemmer.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i november måned.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 3-15 medlemmer, valgt af generalforsamlingen for et år ad gangen. Bestyrelsen vælger foreningens formand og en eller flere næstformænd.

Der afholdes 3-4 foredragsaftener om året med emner relateret til foreningens formålsparagraf. Efter foredragene er der mulighed for at stille spørgsmål og diskutere, og arrangementerne slutter med et let traktement.

Arrangementerne finder normalt sted i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K.

Med mellemrum afholder foreningen også hel- og halvdagsseminarer.

Orientering om arrangementerne gives ved e-mail og på hjemmesiden.